Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

יתרונות התוכנית:

* דמי ניהול אטרקטיביים (0.7% לשנה מהצבירה).
* הפקדה חד פעמית, או בהוראת קבע חודשית.
* ניתן להפקיד עד 76 א' ש"ח בשנה לכל בן משפחה.
* נזילות מלאה - ניתן למשוך את הכסף בכל עת.
* מגוון מסלולי השקעה: סולידי, כללי, ומנייתי.
* ניתן לעבור ממסלול למסלול ללא אירוע מס.
* פטור מלא ממס במשיכה כקצבה, החל מגיל 60.

bottom of page